Transformers

      

รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)


รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA ขึ้นไป สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโด ห้างสรรพสินค้า     อาคารสูง อื่นๆ


- และรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1MVA ขึ้นไป สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย : ดูข้อมูลการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรง  สูงเพิ่มเติมที่หัวข้อบริการ : สถานีไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Subsation) Click


ตัวอย่างผลงานการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า WorldNext Electric

ขั้นตอนการขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง

.     ยื่นเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเตรียมเงินเป็นค่าสำรวจออกแบบหรือค่าตรวจสอบแบบซึ่งเรีบกเก็บใน วันที่ยื่นคำร้องขอ จำนวนเงิน  ๕,๓๕๐ บาท  โดยใช้เอกสารดังนี้

–      หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบท้าย คัดไม่เกิน ๓๐ วัน
–      สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
–      สำเนาใบอณุญาติตั้งโรงงาน (แบบ ร.ง.๒) หรือ ใบอณุญาติประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) อย่างใดอย่างหนึ่ง
–      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม,สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งโรงงาน
–      แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟ ( Lay out )
–      แบบการก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ( Detail Specification )
–      สำเนาใบเส็รจรับเงินค่าตรวจสอบหรือทดสอบหม้อแปลง (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา)
–      หนังสือรับรองและหลักฐานของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
–      หนังสือยินยอมให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าหากผ่านที่ดินของผู้อื่น
–       สเปคอุปกรณ์  ๑ ชุด

(เอกสารส่วนที่ต้องเพิ่มเติมของผู้รับเหมา)

      หนังสือรับรองบริษัท (หรือหนังสือจดทะเบียนการค้า)ของบรษัทฯผู้รับเหมา
–       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม
–       หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทที่ขอใช้ไฟฟ้าให้ผู้รับเหมาดำเนินการ(หากผู้รับเหมาให้บุคคลธรรมดามาดำเนินการแทน           ต้องระบุ         ไว้ใหนังสือมอบอำนาจว่าสามารถมอบอำนาจช่วงได้) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรือ ๓๐ บาทแล้วแต่กรณี
–       หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทที่รับเหมาให้บุคคลธรรมดามาดำเนินการ
–       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ

.     หลังจากยื่นเรื่องแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจประมาณการ และจะแจ้งค่าใช้จ่ายในการขอขยาย
เขตระบบจำหน่ายให้ทราบ และให้มาชำระค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดยืนราคา ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งฯหากเกิน ๓ เดือน
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องทำการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด

.     หลังจากที่ผู้ขอใช้ไฟมาชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าฯ จะดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯให้กับผู้ขอใช้ไฟ

.     เมื่อ การไฟฟ้าฯ ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯแล้วเสร็จ ผู้ขอใช้ไฟสามารถยื่นเอกสารเพื่อทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์ได้เลย  (กรณี ผชฟ.ดำเนินการเองให้ทำหนังสือขอให้การไฟฟ้าฯตรวจสอบระบบแรงสูงภายในก่อน)[พร้อมทำสัญญาซื้อขายไฟหรือสัญญาเช่าหม้อแปลง
(กรณีเช่าหม้อแปลง) โดยใช้เอกสารดังนี้

หลักฐานในการขอติดตั้งมิเตอร์สำหรับนิติบุคคล

 •             หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯที่มีอายุรับรองไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมวัตถุประสงค์แนบท้ายโดยนาย
  ทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  (ลักษณะประทับตราครุฑสีแดง)  จำนวน  ๑  ชุด
 •             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา Passport (กรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าว)
  ของผู้มีอำนาจลงนามในนามบริษัทฯหรือห้างหุ้นส่วนฯ
 •              สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ถ้ามี  จำนวน  ๑  ชุด
 •              สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ( แบบ ร.ง.๒ ) หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( แบบ
  ร.ง.๔ ) ซึ่งออกให้โดย   กรมโรงงาน อุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน  ๑  ชุด
 •              สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งโรงงานหรือสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า จำนวน  ๑  ชุด
 •              แผนผังระบบไฟฟ้าภายในมาตราส่วน    ๑:๑๐๐  จำนวน  ๒  ชุด
 •              แผนผังระบบไฟฟ้าภายในมาตราส่วน    ๑:๑๐๐  จำนวน  ๒  ชุด(Single line diagram)    

หลักฐานในการขอติดตั้งมิเตอร์สำหรับบุคคลธรรมดา

 •             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ  จำนวน ๑ ชุด
 •             สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)  จำนวน ๑  ชุด
 •             หนังสือยืนยันประเภทกิจการที่ประกอบการ (ขอรับหรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่บัญชีรายใหญ่
 •             สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่ขอใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
 •             แผนผังภายใน  ๑:๑๐๐  จำนวน ๒  ชุด

กรณีมอบอำนาจให้เพิ่มเอกสารดังนี้

–           หนังสือมอบอำนาจว่าให้กระทำการใดๆ เช่น ขอมิเตอร์ โอนเปลี่ยนชื่อ ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ฯลฯ พร้อมติดอากรแสตมป์
( ๑  เรื่อง  ๑๐  บาท เกิน ๑ เรื่อง   ๓๐ บาท)

 –          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

.      เมื่อผู้ขอใช้ไฟยื่นเอกสารขอติดตั้งมิเตอร์แล้วทางการไฟฟ้าฯ จะดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการเดินสายไฟฟ้า
(ระบบแรงต่ำภายใน) ให้กับผู้ขอใช้ไฟ เพื่อพิจารณาว่าผ่านตามมาตรฐานที่ การไฟฟ้าฯกำหนดหรือไม่

.       กรณี  ไม่ผ่านมาตรฐาน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟดำเนินการแก้ไขใหม่  กรณี  ผ่านมาตรฐาน   ทางการไฟฟ้า                 ส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟเตรียมเอกสารมาอย่างละ ๒ ชุด เพื่อทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์และทำสัญญาซื้อขายไฟ
          (ตัวจริง ๑ ชุดทำสัญญาซื้อขายไฟ)

.     หลังจากที่ผู้ขอใช้ไฟชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อย  ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ให้กับผู้ขอใช้ไฟ

หลักฐานในการทำสัญญาซื้อขายไฟสำหรับนิติบุคคล

            หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯที่มีอายุรับรองไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมวัตถุประสงค์แนบท้ายโดยนายทะเบียน  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  (ลักษณะประทับตราครุฑสีแดง)  จำนวน  ๑  ชุด (ฉบับตัวจริง)

–           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา Passport (กรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจลงนามในนามบริษัทฯหรือห้างหุ้นส่วน

–          สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) จำนวน  ๑  ชุด

–           สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ( แบบ ร.ง.๒ )  หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ( แบบ ร.ง.๔ )  ซึ่งออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน  ๑  ชุด

–           สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งโรงงานหรือสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า จำนวน  ๑  ชุด

           เงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ (ต้นฉบับ ๑ สำเนา๓) ทั้งนี้กรณีใช้หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ  จะต้องนำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ ส่งให้ บัญชีรายใหญ่ล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯจะต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ให้เรียบร้อย

หลักฐานในการทำสัญญาซื้อขายไฟสำหรับบุคคลธรรมดา

–             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ  จำนวน ๑ ชุด

–             สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)  จำนวน ๑  ชุด

             หนังสือยืนยันประเภทกิจการที่ประกอบการ (ขอรับหรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่บัญชีรายใหญ่)

              สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่ขอใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

              เงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ (ต้นฉบับ ๑ สำเนา๓) ทั้งนี้กรณีใช้หนังสือสัญญา

ค้ำประกันของธนาคารฯ  จะต้องนำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ ส่งให้ บัญชีรายใหญ่ล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อน หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯจะต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ให้เรียบร้อย

เอกสารที่ต้องส่งให้ กฟภ.ตรวจสอบมาตรฐานก่อนการจ่ายไฟ (กรณี ผชฟ.ดำเนินการเอง)

. ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าฯ เรื่องขอให้ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบแรงสูงและแรงต่ำภายใน

     (พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน)

. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสอบหม้อแปลง (เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา)

. สำเนาใบเสร็จรับเงินของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง (เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา)

. สเป็คของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง (เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา)

. Single Line Diagram มาตราส่วน ๑:๑๐๐ จำนวน ๑ ชุด (เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา)

. ถ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ต้องมีหนังสือผลการทดสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา)

อกสารที่ต้องนำมาวันทำสัญญาเช่าหม้อแปลง (กรณีเช่าหม้อแปลง)

๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท                          จำนวน   ๒   ชุด

๒. หนังสือมอบอำนาจ                                       จำนวน   ๒   ชุด  (ติดอากรแสตมป์)

๓. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ                   จำนวน   ๒   ชุด  (รับรองสำเนา)

๔. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ                 จำนวน   ๒   ชุด

๕. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ               จำนวน   ๒  ชุด

๖. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ              จำนวน   ๒  ชุด

๗. หนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคารฉบับจริง (กรณีค้ำธนาคาร)

๘. อากรแสตมป์ติดต้นฉบับคิดตามค่าเช่าหม้อแปลงXระยะเวลาที่เช่า( ติดอากรแสตมป์ ๑๐๐๐:๑ บาท ) และคู่ฉบับสัญญาติดอากรแสตมป์ ๕ บาท

*** เอกสารจะเป็นฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนาถ่ายจากต้นฉบับจริง ๑ ชุด***